Start campagne ‘Weet jij wat er speelt?’

levensloopstress

Twee derde vlucht in verzuim door levensloopstress

Utrecht, 6 augustus 2019 – Er is onvoldoende oog voor de levensloopstress van werkend Nederland. Werknemers doorlopen verschillende fases in hun leven, zowel in hun werk als privé. Van de eerste baan tot het pensioen: al deze fases brengen verschillende uitdagingen met zich mee. Iedereen krijgt te maken met gebeurtenissen die grote impact hebben, zoals mantelzorg, schulden, een conflict op de werkvloer of echtscheiding. Om meer aandacht te vragen voor de psychische, lichamelijke en gedragsmatige gevolgen hiervan, lanceert Zorg van de Zaak Netwerk de campagne ‘Weet jij wat er speelt?’. De campagne richt zich op werkend Nederland, omdat bijna twee derde (64%) verzuimt vanwege levensloopstress.

Levensloopstress hoort er bij

Uit onderzoek van Zorg van de Zaak onder 1123 Nederlanders blijkt dat 82% van werkend Nederland in de afgelopen vijf jaar te maken heeft gehad met levensloopstress. Het vaakst betrof dit het overlijden van een dierbare, anders dan een ouder of gezinslid (25%). Financiële problemen en het verlenen van mantelzorg (beide 19%) maken de top drie compleet. Andere gebeurtenissen, die door minimaal één op de zeven wordt genoemd, zijn: een ernstige ziekte van een ouder (16%), de beëindiging van een liefdesrelatie/echtscheiding (16%), het overlijden van een ouder (15%) en/of baanverlies/ontslag (15%). Hoewel men over het algemeen wel eerlijk is over verzuim vanwege privéproblemen, heeft bijna een vijfde zich weleens ziekgemeld op het werk vanwege moeilijkheden in de privésfeer en daarbij niet verteld dat dit de reden was (18%). Dat het werk en het privéleven niet los van elkaar kunnen worden gezien, blijkt uit het resultaat dat bijna vier op de tien werknemers weleens moeite hebben om zich te concentreren op het werk vanwege privéproblemen (37%).

Ruim zes op de tien verzuimden vanwege levensloopstress

Van degenen die in de afgelopen vijf jaar één of meerdere momenten van levensloopstress ervaarden, geven ruim zes op de tien aan vanwege deze gebeurtenis(sen) afwezig te zijn geweest van hun werk (64%). Drie op de tien waren door levensloopstress in totaal maximaal één week niet op de werkvloer te vinden (30%). Door één derde (34%) werd er langer verzuimd; 16% was één tot vier weken afwezig van het werk. 15% had meer tijd nodig en kwam na een verzuimperiode van één tot twaalf maanden weer terug op het werk. Voor 3% duurde het verzuim in totaal zelfs langer dan een jaar.

Ruim een kwart neemt vakantiedagen op wegens levensloopstress

Wanneer er in de afgelopen vijf jaar werd verzuimd vanwege levensloopstress, werd hiervoor het vaakst een beroep gedaan op het ziekteverlof; bijna de helft van de ondervraagden nam dit type verlof op (46%). Vrouwen deden dit vaker dan mannen (51% vs. 42%). Ruim een kwart maakte (ook) gebruik van de reguliere verlofregeling door vakantiedagen op te nemen (28%) en/of van bijzonder verlof (26%). Eén op de negen kon in de betreffende situatie een beroep doen op het zorg- of calamiteitenverlof (11%) en 8% nam overuren op om de afwezigheid te compenseren.

Weet jij wat er speelt?

Marja Sleeuwenhoek, algemeen directeur arbo- en expertisebedrijven Zorg van de Zaak Netwerk: ‘Veel leidinggevenden hebben het idee dat de levensloopstress van de medewerker ongrijpbaar is, terwijl de symptomen zichtbaar zijn. Het is belangrijk dat directeuren, leidinggevenden en HR-managers oprechte interesse tonen en de juiste aandacht hebben voor medewerkers. Dat begint met regelmatig vragen hoe het gaat. Zo blijven ze beter op de hoogte van wat er speelt. Het verlaagt ook de drempel voor werknemers om eventuele issues te bespreken. Denk aan een hoge werkdruk, beginnende psychische of lichamelijke klachten en problemen in de privésituatie. Een goede en open relatie met medewerkers maakt het voor hen makkelijker om zaken bespreekbaar te maken.’

Over de campagne Weet jij wat er speelt?

De campagne ‘Weet jij wat er speelt?’ is een initiatief van Zorg van de Zaak Netwerk, waarmee zij aandacht vraagt voor de levensloopstress van werkend Nederland. De gemiddelde werkgever heeft niet door wat er precies speelt bij een verzuimende werknemer. Er moet dus meer en de juiste aandacht aan worden besteed. In de dossiers die Zorg van de Zaak ziet, spelen in bijna 50% van het totaal aantal verzuimgevallen niet-medische factoren mee. Dit geldt voor 70% van het aantal lang verzuim-gevallen (vanaf zes weken of langer). Zorg van de Zaak wil zowel werkgevers als werknemers hiervan bewust maken en het taboe eraf halen zodat ze hierover tijdig in gesprek gaan. Op die manier kan er op tijd worden ingegrepen en tot een oplossing worden gekomen om uitval deels of helemaal te voorkomen.

Over Zorg van de Zaak Netwerk

Zorg van de Zaak is een netwerk van bedrijven op het gebied van bedrijfszorg, leefstijlzorg en medische zorg, met ruim 4.000 medewerkers en een omzet van 300 miljoen euro. Tot het netwerk behoren een bedrijfszorgorganisatie én diverse expertisebedrijven op het gebied van arbeidsomstandigheden, mobiliteit, re-integratie en loopbaan (Margolin), schuldhulpverlening (Grip), verslavingen (Rodersana en Ready for Change), eetstoornissen (Co-eur), bedrijfsmaatschappelijke issues (Gimd), psychische klachten (Skils), Christelijke GGZ (In de Bres) en Payrolling (LPD). Kortom, organisaties die helpen om medewerkers gezonder te (kunnen) laten werken, verzuim te beperken en de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. Verder biedt het Netwerk ook nog medische zorg met het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk en Naviva Kraamzorg in Deventer. En is Zorg van de Zaak ook nog hoofdsponsor van FC Utrecht, waarmee zij samen maatschappelijke projecten uitvoert op het gebied van leefstijl en preventie.