Disclaimer

Margolin (inclusief haar groeps-/dochtermaatschappijen) streeft ernaar dat alle informatie op deze site correct is. Onjuistheden kunnen echter voorkomen als gevolg van menselijke vergissingen of technische storingen. Margolin heeft geen controle over de sites van derden waarnaar deze site in voorkomend geval verwijst.

Margolin accepteert geen aansprakelijkheid voor onjuistheden en voor onjuiste informatie zoals weergegeven op deze site of zoals weergegeven op een site van een derde waarnaar op deze site verwezen wordt. Daarnaast moet bedacht worden dat de informatie op deze site vaak een algemeen karakter heeft en niet (altijd) toepasbaar is op of geldt voor individuele situaties.

Margolin aanvaardt, mede op die grond, geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site.

Niets uit de tekst of eventuele grafische voorstellingen op deze site mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Margolin worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enigerlei wijze.